NeH är ISO9001 och ISO14001 certifierade

För att säkerställa att NeH:s arbete når de mål som satts för kvalitet och hållbarhet har NeH genomgått processerna för att certifiera sig enligt 9001 och 14001. Genom dessa strukturerade processer kan vi kontinuerligt förbättra oss, vilket är en förutsättning för att över tiden minimera den total påverkan på vår jord. Arbetet innefattar inte bara att produkten och processen i sig är hållbara utan att vi tillsammans med kunderna kan maximera nyttjandegraden av varje produkt och därmed optimera även användningen och därmed påverka.

Läs mer om ISO9001 och Läs mer om ISO14001

ISO9001 ISO14001       ISO

BSCI - Business Social Compliance Initiative

NeH utgår från den etiska standarden BSCI - Business Social Compliance Initiative - fastställd av FTA (Foreign Trade Association). NeH följer de etiska reglerna BSCI - Business Social Compliance Initiative vilka omfattar 11 stycken huvudpunkter:

• Arbetarnas rätt att organisera sig fackligt samt sluta kollektivavtal
• Rättvis ersättning
• Hälsosam och säker arbetsmiljö
• Speciellt skydd för ung arbetskraft
• Inget slav eller annat icke frivilligt arbete
• Hanterar affärer etiskt utan mutor och korruption
• Ingen diskriminering, vare sig ur ras, religion eller könstillhörighet
• Reglerade arbetstider
• Inget barnarbete
• Säkra arbetsförhållanden med kontrakt
• Miljöskydd

NeH har liksom övriga företag som arbetar efter BSCI åtagit oss följande:

• Att tillse och kontrollerar att BSCI:s regler samt lokal lagar efterlevs
• Att tillse att arbetstagarna hålls uppdaterade om sina rättigheter
• Vi uppmanar våra affärspartners att följa BSCI:s regler genom att våra leverantörer skall skriva på ett avtal där de garanterar att de följer våra etiska regler.
• Vi tillser att det finns kanaler för arbetarna att komma med klagomål och förslag till förbättringar

Läs mer om FTA och BSCI här

BCSI BSCIFull kontroll med eget kontor och personal i Shanghai

NeH har en lång erfarenhet av att köpa in produkter direkt från fabrik i Kina. Att säkerställa en god kvalitet genom hela leveranskedjan, både gällande själva produkten och processen, kräver god insikt och kontroll i alla led. NeH har ett inköpskontor i Shanghai med en anställd som leder inköpsprocessen och utöver de egna resurserna har NeH också ett väl upparbetat nätverk av konsulter som används för att säkerställa både produktkvalitet och att etiska och miljömässiga regler följs. NeH har dessutom via sin långa närvaro i landet och erfarenhet av olika fabriker och underleverantörer byggt upp ett stall av goda leverantörer som ger en garanti och trygghet för NeH och dess kunder.


shanghai
NeH har högsta kreditvärdighet

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. NeH har sedan 2009 innehaft betyget AAA, vilket gör att vi är “brons” diplomerade. Endast 3% av alla aktiebolag i Sverige innehar AAA rating.

Läs mer om kreditvärderingssystemet här

AAAAAAKvalitetspolicy

NeH ska alltid eftersträva nöjda kunder genom att uppfylla eller överträffa kundernas krav och förväntningar.
Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer NeH som leverantör. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar och vi ska:

• Göra rätt från början
• Sträva mot noll fel
• Uppfylla eller överträffa intressenters krav.
• Leverera rätt kvalitet i alla led
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Hantera reklamationer snabbt och effektivt
• Ha kunniga medarbetare och ledare
• Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
• Överenskomna leveranstider ska hållas
• Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.

NeH är ett unikt företag där viljan att ständigt förbättras och utvecklas är viktig. NeH är ett familjeföretag med en platt organisation för snabba beslutsvägar. Etik och hållbarhet ska genomsyra hur vi jobbar.

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.Miljöpolicy

NeH konstruerar, säljer och distribuerar promotion- och arbetskläder av hög kvalitet. Inom ramen för vårt arbete är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt företagande. Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter.
NeH arbetar långsiktigt med att minska vår påverkan och har ambitionen att bedriva verksamheten med hänsyn tagen till hållbar utveckling. NeH:s målsättning är att alltid ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Grundläggande är att verksamheten ska planeras, genomföras, följas upp och förbättras enligt dessa principer för att minska företagets negativa miljöpåverkan.
Med utgångspunkt i företagets egna krav och omvärldens förväntningar arbetar NeH för en bättre miljö och eftersträvar att erbjuda miljöanpassade produkter och lösningar som bidrar till en hållbar utveckling.

För att nå detta ska NeH:

• Ledningen ska aktivt verka inom NeH för att målen ska uppnås.
• Avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet.
• Integrera miljöfrågorna i kvalitetsledningssystemet
• Miljöarbetet ska bedrivas systematisk och med en god struktur.
• Utbilda medarbetarna löpande.
• Uppmuntra och utveckla miljömedvetenheten hos medarbetarna.
• Aktivt välja miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners.

Denna policy gäller hela NeH och dess leverantörer. Den bygger på NeH:s kärnvärden och uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem. Vi åtar oss att outtröttligt fokusera på miljöfrågor genom att bedriva ett ständigt förbättringsarbete, arbeta förebyggande mot föroreningar samt följa relevant miljölagstiftning och förordningar.