NeH är ISO9001 och ISO14001 certifierade

För att säkerställa att NeH:s arbete når de mål som satts för kvalitet och hållbarhet har NeH genomgått processerna för att certifiera sig enligt 9001 och 14001. Genom dessa strukturerade processer kan vi kontinuerligt förbättra oss, vilket är en förutsättning för att över tiden minimera den total påverkan på vår jord. Arbetet innefattar inte bara att produkten och processen i sig är hållbara utan att vi tillsammans med kunderna kan maximera nyttjandegraden av varje produkt och därmed optimera även användningen och därmed påverka.

Läs mer om ISO9001 och Läs mer om ISO14001

ISO9001       ISO14001 ISO

BSCI - Business Social Compliance Initiative

NeH utgår från den etiska standarden BSCI - Business Social Compliance Initiative - fastställd av FTA (Foreign Trade Association). NeH följer de etiska reglerna BSCI - Business Social Compliance Initiative vilka omfattar 11 stycken huvudpunkter:

• Arbetarnas rätt att organisera sig fackligt samt sluta kollektivavtal
• Rättvis ersättning
• Hälsosam och säker arbetsmiljö
• Speciellt skydd för ung arbetskraft
• Inget slav eller annat icke frivilligt arbete
• Hanterar affärer etiskt utan mutor och korruption
• Ingen diskriminering, vare sig ur ras, religion eller könstillhörighet
• Reglerade arbetstider
• Inget barnarbete
• Säkra arbetsförhållanden med kontrakt
• Miljöskydd

NeH har liksom övriga företag som arbetar efter BSCI åtagit oss följande:

• Att tillse och kontrollerar att BSCI:s regler samt lokal lagar efterlevs
• Att tillse att arbetstagarna hålls uppdaterade om sina rättigheter
• Vi uppmanar våra affärspartners att följa BSCI:s regler genom att våra leverantörer skall skriva på ett avtal där de garanterar att de följer våra etiska regler.
• Vi tillser att det finns kanaler för arbetarna att komma med klagomål och förslag till förbättringar

Läs mer om FTA och BSCI här

BCSI BSCIFull kontroll med eget kontor och personal i Shanghai

NeH har en lång erfarenhet av att köpa in produkter direkt från fabrik i Kina. Att säkerställa en god kvalitet genom hela leveranskedjan, både gällande själva produkten och processen, kräver god insikt och kontroll i alla led. NeH har ett inköpskontor i Shanghai med en anställd som leder inköpsprocessen och utöver de egna resurserna har NeH också ett väl upparbetat nätverk av konsulter som används för att säkerställa både produktkvalitet och att etiska och miljömässiga regler följs. NeH har dessutom via sin långa närvaro i landet och erfarenhet av olika fabriker och underleverantörer byggt upp ett stall av goda leverantörer som ger en garanti och trygghet för NeH och dess kunder.


shanghai
NeH har högsta kreditvärdighet

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. NeH har sedan 2009 innehaft betyget AAA, vilket gör att vi är “brons” diplomerade. Endast 3% av alla aktiebolag i Sverige innehar AAA rating.

Läs mer om kreditvärderingssystemet här

AAAAAA